เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

พรสวรรค์ เพชรรัตน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อรุณี ม่วงแก้วงาม, วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์, สมทบ เวทโอสถ, นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

12, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีที่นำเสนอ

9, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

ปทุมธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มาหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31

ปีที่นำเสนอ

5, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มาหาวิทยาลัยลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิราณี บือราเฮง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

พัฒนาต้นแบบการปลูกกระท่อมภายใต้โรงเรือนอัจฉริยะที่เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชม, ปีที่จัดทำ 8, 2022 PDF

การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2021

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในเขตอำเภอเบตง จังหวัดยะลาตามแนวทางศาสตร์พระราชา : กรณีศึกษาผักน้ำเบตง, ปีที่จัดทำ 2021

การสร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำ ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2021

การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2021

การใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผักเคลภายใต้สภาพโรงเรือน, ปีที่จัดทำ 2020

เอกสารประกอบการสอน

การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ, ปีที่จัดทำ 2020