เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

141401001 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช    มคอ.3 มคอ.5

141432004 เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนและไมโครกรีน

4142302 พืชอุตสาหกรรมภาคใต้    มคอ.3 มคอ.5

4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4140415 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเกษตร    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

141432004 เทคโนโลยีการผลิตต้นอ่อนและไมโครกรีน

141432002 เทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ    มคอ.3 มคอ.5

34144212 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก    มคอ.3 มคอ.5

4140418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร    มคอ.3 มคอ.5

14151109 งานช่างในฟาร์มปศุสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

14144107 พันธุศาสตร์ทางสัตว์    มคอ.3 มคอ.5

4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล