เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การปรับปรุงพันธุ์พืช  การวางแผนการทดลองทางสถิติ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

5101  การปรับปรุงพันธุ์พืช
5103  พืชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การปรับปรุงพันธุ์พืช
การผลิตพืช