เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.นุชนาถ เต็มดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวนุชนาถ เต็มดี

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2009

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ศึกษาศาสตร์-การสอน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 4

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร

2022-04-18 - 2022-04-20

กองบริการการศึกษา
เกณฑ์ความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู

2022-04-04 - 2022-04-04

คณะครุศาสตร์
การควบคุมและประเมินผลการควบคุมภายใน

2021-12-16 - 2021-12-17

หน่วยตรวจสอบภายใน
กิจกรรมการออกแบบชุดวิชา

2021-08-15 - 2021-08-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา