เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูผู้สอนไม่ตรงสาระจากสถานศึกษา สามารถสอนในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบได้ ในการอบรมครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  ในสถานศึกษาจาก  จังหวัดสงขลา    ยะลา    ปัตตานี    และนราธิวาส

สถานที่ ห้องประชุม เวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สมรรถนะ PISA

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 4 - 5, 8 - 9, 10 - 11 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สาระคณิตศาสตร์ เพื่อจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  50  คน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 สาระคณิตศาสตร์ เพื่อจัดอบรมครูคณิตศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  50  คน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษร มหาวิทยาลัยาชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนใต้  จำนวน  790  คน

สถานที่ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษร มหาวิทยาลัยาชภัฏยะลา ภายใต้โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสำหรับครูคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์  จำนวน  40  คน

สถานที่ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสำหรับครูคณิตศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์  จำนวน  40  คน

สถานที่ อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้เป็นสถาบันการผลิตครูโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และมีนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 96 คน จึงได้แต่งตั้งวิทยากรกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกและการคัดเลือกผู้รับทุน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน  96  คน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 17 - 22 มกราคม 2565

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนใน ร่วมเป็นวิทยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพืนที่จังหวัดชายแดนใต้ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใน 4 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ซึ่งจัดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่  5  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 5-14 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

เป็นวิทยากรโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน (สพฐ.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดอบรมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน  (สพฐ.)  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566