เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เป็นวิทยากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายาน - 9 พฤษภาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่  5  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ค่ายที่  1

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 เมษายาน - 9 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (ครูยอดนักคิดจิตนวัตกร)" เพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม (ครูยอดนักคิดจิตนวัตกร) ตามแนว PISA 2025 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

สถานที่ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 16-17 สิงหาคม 2566