เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ฟิรดาว สะแลแมง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นุชนาถ เต็มดี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13

ปีที่นำเสนอ

5, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วรพจน์ แซ่หลี, นุชนาถ เต็มดี, ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว, สาธินี วารีศรี, ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

ทฤษฎีกราฟ, ปีที่จัดทำ 2016

ตำรา

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเกษตร, ปีที่จัดทำ 2017