เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

5100142 การคิดเชิงเหตุผล    มคอ.3 มคอ.5

4109309 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    มคอ.3 มคอ.5

4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

- ปีการศึกษา 2565/2

4121107 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม    มคอ.3 มคอ.5

4109218 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

4109319 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    มคอ.3 มคอ.5

1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    มคอ.3 มคอ.5

4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

4147210 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล