เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.นูรีดา จะปะกียา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้างานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ชื่อ - สกุล

นางนูรีดา จะปะกียา

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2007

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 1999

ประวัติการฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพฯ

2022-07-02 - 2022-07-03

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาเยาวชนในการสือสาร

2022-04-22 - 2022-04-24

-ไม่ระบุ-
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

2020-09-02 - 2020-09-03

สำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
อ่าน อิ่ม รัก Eat Play Love Read Project

2020-09-01 - 2020-09-01

องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (save the children)
การบูรพาการดนตรีสู่ห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย

2020-01-10 - 2020-01-12

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยรุ่นที่ 2

2019-03-27 - 2019-03-30

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อบรมปฏิบัตการหลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ

2017-08-19 - 2017-08-20

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาศักยภาพครูทุกกลุ่มสาระด้วยกระบวนการ Coaching

2016-06-27 - 2016-06-30

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้