เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรมท่ 5.2 พัฒนาศักยภาพครูในการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้  จำนวน  60  โรงเรียน

สถานที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพและสร้างรายได้ในชุมชนเชื่อมโยงสถานศึกษาต้นแบบ 3 แห่ง - เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สถานศึกษาสู่การสร้างสื่อ และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 - เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างคลังความรู้แหล่งเรียนรู้สู่อาชีพในชุมชนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย

30  โรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

โครงการย่อยที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพของเด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โครงการย่อยที่ 2 :การพัฒนาศักยภาพพหุปัญญาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้    15  โรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิก สามารถประยุกต์ใช้ในห้องสมุด หรือสร้างสื่อการเรียนการสอนได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย  ครู  บรรณารักษ์  บุคลากรปฏิบัติงานในห้องสมุด  จำนวน  66  คน  ระยะเวลา  2  วัน

สถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

กิจกรรม ชวนพ่อเล่น สอนแม่อ่าน สร้างลูกสู่พลังบวก กิจกรรม ปล่อยพลังนักอ่านสู่ น้อง ๆ ชายแดนใต้ กิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาการอ่าน กิจกรรม ชวนน้องตะลุยโรงหนัง

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้  (ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส)

สถานที่ โรงเรียนตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้เรื่องอบรมปฏิบัติการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการอ่านออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้  (ยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส)  จำนวน  50  คน

สถานที่ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนประชานุเคราะห์  41

สถานที่ ยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนในท้องถิ่น ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณงบประมาณบำรุง การศึกษา จำนวน 1,725,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาครูแบบครบวงจร ในระบบคลินิก นวัตกรรม เพื่อให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศและบริบทเชิงพื้นที่ มีลักษณะเป็นการจัดอบรมปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแบบครบวงจรสู่การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ การศึกษาในพื้นที่ และกิจกรรมพัฒนาหน่วยให้บริการเฉพาะทางทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 400 คน ดำเนินการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการจำนวน 38 เครือข่าย และเกิดองค์ความรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบกลไกเชิงพื้นที่เหมาะสมกับบริการการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจากการพัฒนาครูไปสู่การพัฒนาผู้เรียน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นคือ “พัฒนาครูสู่นักเรียน เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ สู่โลกยุคใหม่” นอกจากนี้จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแบบครบวงจรสู่ การพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ และกิจกรรมพัฒนาหน่วยให้บริการเฉพาะทาง ทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด และครูสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการสอนและทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได้แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่สามารถ เข้าร่วมการอบรมได้ทุกครั้งทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาแบบครบวง
จรในระบบคลินิกนวัตกรรม
เพื่อให้เป็นครูยุคใหม่ที่มี
ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  ตามความ
ต้องการของประเทศและ
บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  จำนวน  400  คน

สถานที่ สามจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ติดตามความช่วยเหลือที่ได้จากแผนการดำเนินงานเบื้องต้นพร้อมประเมินผลและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมที่ 5.3 จัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผ้าท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในพื้นที่  อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น า 3 วัย เพื่อพัฒนาเครือข่ายใน ชุมชน กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้น า 3 วัย สู่การพัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น (กลุ่มผู้สูงอายุ) วันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ที่ว่าการอ าเภอเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดขึ้นโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมมีผลประเมินต่อโครงการ อยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7421 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.84) หากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายประเด็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก ที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7792 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.58) ส่วนความพึงพอใจอยู่ในล าดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7667 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.33) ความพึงพอใจด้านการชี้น าสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7500 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.00) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7278 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.56) ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7250 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.50) ความพึงพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.7083 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.17) ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.6833 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.67) ตามล าดับ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้สูงอาย

สถานที่ อ าเภอเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2565