เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม