เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ปัทมา พิศภักดิ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติม