เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ปวีณา เจะอารง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ณา--อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด •••ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Marketing และ CSR•••

ชื่อ - สกุล

นางปวีณา เจะอารง

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การตลาด

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2007

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การตลาด

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2003

ประวัติการฝึกอบรม

การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

2022-04-18 - 2022-04-18

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

2022-04-11 - 2022-04-11

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยไปพร้อมกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

2022-04-11 - 2022-04-11

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-04-04 - 2022-04-04

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง “การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์”

2022-03-30 - 2022-03-30

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาบอร์ดเกม STEAM4INNOVATOR

2021-09-29 - 2021-09-29

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การประกวดบอร์ดเกม STEAM4INNOVATOR

2021-09-29 - 2021-09-29

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2021-03-23 - 2021-03-24

ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
“ตีพิมพ์นานาชาติ...ยากจริงหรือ”

2020-12-16 - 2020-12-17

ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาบทความวิจัยเชิงคุณภาพสู่การตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

2020-12-03 - 2020-12-04

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
การเป็น Trainer STEAM4INNOVATOR

2020-09-10 - 2020-09-13

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาบทความวิจัยเชิงคุณภาพ

2020-07-14 - 2020-07-15

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำผลงานวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนอภิปรายผลในบทความวิจัยสู่นานาชาติ”

2020-06-29 - 2020-06-30

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาการจัดการ
เทคนิคการสืบค้นและการเขียนทบทวนวรรณกรรม เพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่นานาชาติ

2020-06-11 - 2020-06-11

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
การใช้งาน E-Learning YRU

2020-06-08 - 2020-06-08

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมเสวนา “Consumer Trend สถานการณ์โควิดเปลี่ยนชีวิตผู้บริโภคอย่างไร”

2020-05-30 - 2020-05-30

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
การสอนแบบถ่ายทอดสดด้วย Microsoft Team และ Google Meet

2020-05-01 - 2020-05-01

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2020-04-27 - 2020-04-28

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
การเขียนบทความวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2020-04-27 - 2020-04-28

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
การสอนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (YRU E-Learning) ตอนที่ 1 รุ่นที่ 1 ผ่านสื่อออนไลน์ Microsoft Team

2020-04-27 - 2020-04-27

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563

2020-04-15 - 2020-04-15

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2020-04-13 - 2020-04-14

ฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
โครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “THE BIG 4D” เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่

2020-02-07 - 2020-02-07

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
คำสั่งนี้เป็นการไปราชการเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการให้กลุ่มอาชีพนมแพะ ไม่ใช่การไปอบรมพัฒนาตนเอง

2016-12-15 - 2016-12-16

-ไม่ระบุ-
โครงการการพัฒนาทักษะการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำสั่งนี้เป็นการไปราชการวันที่ 18-20 มิ.ย. และ 23-25 มิ.ย. 59 เพื่อจัดอบรมให้กลุ่มอาชีพนมแพะในโครงการบริการวิชาการ ไม่ใช่การไปอบรมพัฒนาตนเอง

2016-06-16 - 2016-06-28

-ไม่ระบุ-
โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2016-06-16 - 2016-06-17

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา