เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฐานกุล กุฏิภักดี, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ธีรยุทธ มูเล็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่นำเสนอ

10, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฐานกุล กุฏิภักดี, ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ธีรยุทธ มูเล็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่นำเสนอ

10, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง, ชรีฮาน ยีแว, วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์, มนัส สุทธิการ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

9, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ, ชรีฮาน ยีแว, อิมรอน มีชัย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ, ชรีฮาน ยีแว, อิมรอน มีชัย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ: วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่นำเสนอ

8, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

1, 2018

จัดโดย

Yala Rajabhat University

จังหวัดหรือเมือง

Yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 13 ปีที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, ชรีฮาน ยีแว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” เมื่อวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2560

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)