เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

3124205 การตลาดดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

331241005 การตลาดดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

3124425 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด    มคอ.3 มคอ.5

3124321 โครงงานการตลาด 1    มคอ.3 มคอ.5

3124422 โครงงานการตลาด 2    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

331201001 ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

3124427 สหกิจศึกษาการตลาด    มคอ.3 มคอ.5

3124101 หลักการตลาด    มคอ.3 มคอ.5

3124321 โครงงานการตลาด 1    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล