เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

Creative,  Marketing  media  design,  Presentation  technique

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

Marketing

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

Marketing  communication,  Online  marketing,  Halal  marketing,  Social  marketing,  Product  development,  Community  product