เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารของคนประมาณ 1,300 ล้านคน คนที่มีเชื้อสายจีนและวัฒนธรรมจีนมีอยู่ทั่วโลก จีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ มีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในขณะนี้จีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่อันได้แก่ยุคโลกาภิวัตน์ มีคำกล่าวว่า ศตวรรษที่ 21จะเป็นศตวรรษที่จีนมีบทบาท ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ เริ่มจะกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตสูง รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าของบริษัทที่มากขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสำคัญมากที่สุด สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการสื่อสารภาษาจีน จึงได้จัดโครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนการจัดโครงการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ในนามสาขาวิชาภาษาจีน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนจากโรงเรียนธรรมมูลนิธิ  จำนวน  40  คน

สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 23-25 มีนาคม 2561

รายละเอียด

โครงการสส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินโครงการโดยใช้งบประมาณบํารุงการศึกษา จํานวน 60,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตําบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันได้ มีลักษณะในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตําบลวังพญาอําเภอรามันจังหวัดยะลาจํานวน 30 คน ดําเนินการระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้อํานวยการโรงเรียนคุณครูและนักเรียน เกิดองค์ความรู้ในการจัด กิจกรรมเสริมทักษะ การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการทําสื่อการเรียนรู้ เพื่อใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 93 และมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเช นนี้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41  ตําบลวังพญา  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด

โครงการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560 จัดขึ้นในระหว่างวันที 25-26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน หวังว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์ และพัฒนาภาษาจีนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 25-26 มีนาคม 2560

รายละเอียด

เมื่อวันที่19 ส.ค. 2563 หลักสูตรภาษาจีนได้จัดกิจกรรม "โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี อ.วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet มีเนื้อหาการอบรมดังนี้ เรียนรู้ระบบเสียงการออกเสียงภาษาจีนกลาง การสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การซื้อขาย เรียนรู้ประวัติศาสตร์จีน และกลอนจีน ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม หลักสูตรหวังการอบรมครั้งนี้้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน  50  คน

สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 19 ส.ค. 2563

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรภาษาจีนจัดกิจกรรม "โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ และสามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเนื้อหากิจกรรมการอบรมการออกเสียงภาษาจีน 汉语拼音 การสนทนาในชีวิตประจำวันและการแนะนำตนเอง 日常生活用语和自我介绍 ร่างกายของฉัน 我的身体 การซื้อขาย买卖 และเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีนการทำหน้ากากจีน中国脸谱 ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีน้ำใจ สามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งในพิธีปิดได้รับเกียรติจากอาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดพิธีการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม หลักสูตรหวังการอบรมครั้งนี้้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในสามจังหวัดชายเดนภาคใต้จำนวน  40  คน

สถานที่ มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 24-25 มีนาคม 2564

รายละเอียด

กิจกรรมบริการวิชาการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 ซึ่งมีนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่สนใจเรียนภาษาจีน  40  คน

สถานที่ ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet

วันที่ดำเนินการ 18-20 เมษายน 2565

รายละเอียด

ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อภาษาจีนด้านการท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อาหารและวัตถุดิบชุมชน พาไปชมเกษตรชุมชนในหมู่บ้านปิยะมิตร 1 การปลูกผักน้ำ การเก็บผลิตผลทางการเกษตร การเลี้ยงปลา และ การนำวัตถุดิบไปปรุงเป็นอาหาร ชุดที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวปิยะมิตร1 พาไปชมแหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านปิยะมิตร ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ การใช้ชีวิตในช่วงนั้น และ ประวัติความเป็นมาของผู้ก่อตั้ง ชุดที่ 3 ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรแช่เท้า พาไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร แนะนำสมุนไพรแช่เช้า ชุดที่ 4 พูดคุยกับคนในชุมชนปิยมิตร เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการใช้ชีวิต ในช่วงการอพยพ และการใช้ชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

ีผู้รับบริการวิชาการในชุมชน  จำนวน  30  คน

สถานที่ หมู่บ้านปิยะมิตร 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 11 มิถุนายน 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรม "โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้นได้ สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเนื้อหากิจกรรมการอบรมการออกเสียงภาษาจีน 汉语拼音 การสนทนาในชีวิตประจำวัน 日常生活会话 เทคนิคการแต่งประโยค 造句技巧 การซื้อขาย 买卖 และเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจีนการทำหน้ากากจีน中国脸谱 ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก มีน้ำใจ สามารถเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรม หลักสูตรหวังการอบรมครั้งนี้้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 29 -30 กรกฎาคม 2566