เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา จบปริญญาเอก สาชาผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

ผลิตภัณฑ์ประมง

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2016

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์การอาหาร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

อุตสาหกรรมประมง

สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2023-04-25 - 2023-04-25

หน่วยจริยธรรมในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา