เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ภัทรวดี เอียดเต็ม , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิภาภัทร์ กุณฑล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ภัทรวดี เอียดเต็ม , ผู้ร่วมเขียนบทความ กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

3, 2021

จัดโดย

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ภัทรวดี เอียดเต็ม , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยา สุขจันทรา, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปลากุเลาด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการใช้นวัตกรรม, ปีที่จัดทำ 4, 2023

การพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์จากปลากุเลา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 9, 2021

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเสริมแคลเซียมผงจากเศษเหลือปลาแช่แข็ง, ปีที่จัดทำ 2020

การพัฒนากระบวนการผลิตกาแฟผสมสูตรเบตง, ปีที่จัดทำ 2019

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงหาวมะนาวโห่, ปีที่จัดทำ 2019

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa), ปีที่จัดทำ 2019

การศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาความเค็มต่ำจากเศษเหลือของโรงงานแปรรูปปลาแช่เยือกแข็ง, ปีที่จัดทำ 2018

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง, ปีที่จัดทำ 2018