เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

34131101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาหารฮาลาล    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

14131322 การประกอบอาหารยุโรป

14131102 จุลชีววิทยาสำหรับการประกอบการอาหารฮาลาล    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล