เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2005

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1991

ประวัติการฝึกอบรม

การรับรู้เป้าหมายค่านิยมองค์กรร่วมกัน

2023-09-15 - 2023-09-16

สำนักงานอธิการบดี
อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)

2023-08-25 - 2023-08-25

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ Professional Standards Framework (PSF)

2023-08-24 - 2023-08-24

สำนักงานอธิการบดี
การสร้างสรรค์สื่อการสอนและห้องเรียนแห่งอนาคต ipad creative teaching

2023-07-05 - 2023-07-05

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Base Education : OBE)

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการการศึกษา มรย.
อบรมปฏิบัติการ "งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์"

2022-01-11 - 2022-01-11

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแลการเกษตร
งานวิจัยในชั้นเรียน

2021-09-11 - 2021-09-11

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย.
Learning Assessment online-workshop at

2021-08-28 - 2021-08-28

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิเคราะห์วิจัยคุณภาพ

2021-08-25 - 2021-08-25

ม.เกษตรศาสตร์
การใช้ Admodo

2021-08-20 - 2021-08-20

ม.มหิดล
แนวทางจัดทำข้อสอบออนไลน์

2021-08-14 - 2021-08-14

ม.มหิดล
เทคนิคการสอน Active Training

2021-08-07 - 2021-08-08

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรย.
อบรม โปรแกรม Trello Canva

2021-08-06 - 2021-08-06

ม.มหิดล
Quizizz and Lino

2021-07-30 - 2021-07-30

ม.มหิดล
สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2021-07-22 - 2021-07-23

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
เขียนบทความวิจัย

2019-08-01 - 2019-08-05

สถาบันวิจัยฯ มรย.