เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรม พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยไอซีทีสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ม.4)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  SMP  รวมจำนวน  427  คน  ดังนี้  
รุ่นที่  1  นักเรียนจากโรงเรียนพัฒนาอิสลาม,  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ,  โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  จำนวน  146  คน  
รุ่นที่  2  นักเรียนจากโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา,โรงเรียนประทีปวิทยา,  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์,  โรงเรียนคัมภีร์วิทยา  จำนวน  124  คน  
รุ่นที่  3  นักเรียนจากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์,  โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา,  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ,  โรงเรียนดารงวิทยา  จำนวน  157  คน

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับเป็นห้องถ่ายทอดสดไปยังกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ดำเนินการ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563, รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 และ รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการบริการวิชาการ 2563 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยจัดการจัดอบรมแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting และ Google Meeting เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิดระบาด

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  30  คน

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 06-201 สาขาคอมพิวเตอร์

วันที่ดำเนินการ 20-21 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

เป็นการอบรมบริการวิชาการ เนื่องในงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 06-201 สาขาคอมพิวเตอร์

วันที่ดำเนินการ 11 กันยายน 2563

รายละเอียด

ค่ายคอมพิวเตอร์อาสา จ.กระบี่

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  นักเรียน  รร.บ้านลิกี  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่

สถานที่ รร.บ้านลิกี อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ดำเนินการ 2-5 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

จัดอบรมการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) จำนวน 20 คน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2564

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ป.4-6)    จำนวน  20  คน

สถานที่ Online

วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2564

รายละเอียด

อบรมปฏิบัตการ สำหรับบุคคลทั่วไป/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    จำนวน  20  คน

สถานที่ Online

วันที่ดำเนินการ 17 กันยายน 2564

รายละเอียด

อบรมปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) จำนวน 20 คน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น  (ป.1-3)    จำนวน  20  คน

สถานที่ Online

วันที่ดำเนินการ 16 กันยายน 2564

รายละเอียด

การพัฒนานักศึกษาและชุมชน/สังคม 1. การพัฒนาด้านการศึกษา/นักศึกษา 1.1 การฝึกอบรมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน และฝึกทักษะการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักศึกษา 1.2 นักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลปัญหาของชุมชน เพื่อนํามาวิเคราะห์และนําประสบการณ์ที่ได้มาใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และนําไปแก้ปัญหาให้กับชุมชน 2. การพัฒนาด้านชุมชน/สังคม 2.1 สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2.2 ชุมชนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ตนเอง และนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 2.3 ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในชุมชนตําบลพร่อน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  จํานวน  20  คน

สถานที่ อบต. ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 16-17 มีนาคม 2566

รายละเอียด

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใต้หอประชุมใหญ่ และร่วมเป็นวิทยากร อบรมและประกวดแข่งขัน การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Canva

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 6

วันที่ดำเนินการ 18-20 สิงหาคม 2565

รายละเอียด

วันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ใต้หอประชุมใหญ่ และร่วมเป็นวิทยากร อบรมและประกวดแข่งขัน การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 6

วันที่ดำเนินการ 18-20 สิงหาคม 2565