เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

341141006 ระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

141144038 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

341141006 ระบบปฏิบัติการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

141142009 วิจัยและสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    มคอ.3 มคอ.5

4111140 ระบบปฏิบัติการ

4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล