เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ด้านการเป็นผู้นำ  เป็นผู้นำด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านกีฬา  เป็นนักวิ่ง

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

4-48-482 4406 ระบบปฏิบัติการ   operating  systems 4000 วิทยาศาสตร์
4-48-481 4402 การออกแบบระบบ system  design 4000 วิทยาศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-