เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ชีวเคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2008

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน

2023-07-21 - 2023-07-22

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

2023-05-12 - 2023-05-12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22

2023-02-17 - 2023-02-20

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อบรมปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพท์การเรียนรู้

2022-07-02 - 2022-07-03

คณะครุศาสตร์
อบรมปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ

2022-05-09 - 2022-05-15

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ