เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ด้วยมหาวิทยำลัยราชภัฏยะลา ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในแผน บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นโครงการสำคัญ สนับสนุนการดำเนินงานโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า) ให้ดำเนินงานบริการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายหรือโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ตำบลลำใหม่ อำเภอ เมืองยะลา ๒) โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน ๓) โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ๔) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา ๕) โรงเรียนดำรงวิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ๖) โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต ๗) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ตำบลบันนังสำเรง อำเภอเมืองยะลา ๘) โรงเรียนประทีปวิทยา ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา ๙) โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 10) โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 11) โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และ12) โรงเรียนดารุล ฮูดาห์วิทยา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีเป้าหมายพัฒนาห้องเรียน SMP เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ขณะนี้มีนักเรียนในโครงกำร SMP จำนวน 823 คน และจะรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๘๐ คน รวมทั้งสิ้น 1,203 คน

กลุ่มเป้าหมาย

๑)  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา  ตำบลลำใหม่  อำเภอ
เมืองยะลา  ๒)  โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์  ตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  ๓)  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  ๔)  โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  ๕)  โรงเรียนดำรงวิทยา  ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา  ๖)  โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา  ตำบลบ้านแหร  อำเภอธารโต  ๗)  โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ  ตำบลบันนังสำเรง  อำเภอเมืองยะลา  ๘)  โรงเรียนประทีปวิทยา  ตำบลลิดล  อำเภอเมืองยะลา  ๙)  โรงเรียนคัมภีร์วิทยา  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  10)  โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลำ  11)  โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา  และ12)  โรงเรียนดารุล
ฮูดาห์วิทยา  ตำบลวังพญา  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนในเครือข่าย

วันที่ดำเนินการ 1 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

รายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงสาระ ให้กับครูระดับประถมศึกษา จำนวน 100 คน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับประถมศึกษา  ที่สอนไม่ตรงสาระ

สถานที่ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยาลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการเพื่อยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัฯฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มชาวบ้าน  และชุมชน  วิสาหกิจชุมชน

สถานที่ ณ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ และอะเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 21 - 23 พ.ย. 2561

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล คำว่าของเล่นมักจะมาคู่กับคำว่าสนุกและของเล่นกับเด็ก ๆ ก็เป็นของคู่กันในการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดได้ และการที่ผู้ที่สนใจจะเข้าใจและจดจำได้ดี ต้องได้ลงมือทำหรือเล่นกับสิ่งนั้น เมื่อเราเชื่อกันว่าเด็กทุกคนชอบของเล่นและถ้ารู้จักจัดของเล่นให้เหมาะกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ แล้วนำมาใช้โดยตรงกับบทเรียน หากนักเรียนเล่นประกอบกิจกรรมการเรียน ก็จะเป็นการทำให้เกิดการอยากเรียนและอยากรู้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาคำตอบ ข้อสรุปที่เชื่อมโยงกับ เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเรียนต่อไป และได้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั้นจึงได้จัดให้มี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์คือ สนุก กระตุ้นความสนใจ จุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ใช้อธิบายหลักวิทยาศาสตร์ได้ สามารถประดิษฐ์ได้เอง ปลอดภัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน  นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน(ออนไลน์) เพื่อฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1) เพื่อศึกษาและสร้างทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของเด็กและเยาวชน 2) เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน 3) เพื่อเสริมสร้างกระบวนคิดวิเคราะห์หลักการวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกในของเล่นวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.1 รายการกิจกรรมที่จัด 1)เปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน(ออนไลน์) นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาการ การอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาการ 2) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน(ออนไลน์) • เรื่อง ลูกข่างมหัศจรรย์ด้วยแผ่นซีดี • เรื่อง จรวดลูกโป่ง

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  80  คน

สถานที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

การจัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง “การสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วย”เป็นการนําเปลือกกล้วยที่มีอยู่ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น จั ด ขึ้ น ใ น วั น ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ําตกทรายขาว หมู่ 5 บ้านทรายขาวตก ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรม จํานวน 20 คน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ําตกทรายขาว  หมู่  5  บ้านทรายขาวตก  
ตําบลทรายขาว  อําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ําตกทรายขาว

วันที่ดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

1 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่ว ได้รับเชิญให้อบรมปฏิบัติการแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิทย์ประจำวัน โดยมีอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์โรซวรรณา เซพโฆลาม อาจารย์ พูรกอนนี มูซอ และ อาจารย์ลุตฟียะห์ แซะซ็ง และนักศึกษาในหลักสูตร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลยะลา

สถานที่ ห้อง SMP อาคาร 9 ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล คำว่าเกมและของเล่นมักจะมาคู่กับคำว่าสนุกซึ่งเกมและของเล่นกับเด็กก็เป็นของคู่กันในการเรียนวิทยาศาสตร์รวมถึงการนำสื่อการสอนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนมุมมองการรับรู้ให้ง่ายต่อก ารเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น จึงทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดได้และผู้ที่สนใจจะเข้าใจและจดจำได้ดี ก็ต้องได้ลงมือทำหรือเล่นกับสิ่งนั้นเมื่อเราเชื่อว่าเด็กทุกคนชอบเล่นและรู้จักนำเกมและของเล่นจัดให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วนำมาใช้โดยตรงกับบทเรียน หากนักเรียนเล่นประกอบกิจกรรมการเรียนก็จะเป็นการทำให้เกิดการอยากเรียนและอยากรู้ ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาคำตอบ หาข้อสรุปที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเรียนต่อไป และได้ความรู้รวมถึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วย ดังนั้นจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยแนวคิดในการทำสื่อ เกม และประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์คือสนุก กระตุ้นความสนใจ จุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน สามารถใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้ สามารถประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ได้เอง อย่างปลอดภัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมผ่านสื่อการสอน เกม และของเล่นวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา จำนวน 174 คน สถานที่ ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส วันและเวลา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เยาวชนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. เยาวชนมีส่วนร่วมและมีการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมผ่านสื่อการสอน เกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ 3. เยาวชนสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับการใช้ของเล่นในการเสริมการเรียนรู้ เยาวชนสามารถนำของเล่นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการใช้ในชีวิตประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชน  และนักเรียน

สถานที่ ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการวิเคราะห์โจทย์วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O-net camp 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกานเฉา คณะครุศาตร์ (อาคาร 24 ชั้น 2) และห้องฉายภาพยนตร์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การฝึกวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของนักเรียนชั้น ป.6

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ)  และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

สถานที่ ณ ห้องประชุมกานเฉา คณะครุศาตร์ (อาคาร 24 ชั้น 2) และห้องฉายภาพยนตร์ 1 (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 16 มกราคม - 20 มกราคม 2566

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมด้วยศูฯย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลย่านตาขาว และโรงเรียนเทศบาล 6(วัดตันตยาภิรมณ์) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะคุณครู อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป เจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนจำนวน 200 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  -  6

สถานที่ ณ จังหวัดตรัง

วันที่ดำเนินการ 26 - 27 ก.ค. 2566