เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความอย่างยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความอย่างยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความอย่างยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความอย่างยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อุบล ตันสม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย, นิสาพร มูหะมัด, สมภพ เภาทอง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พ.ค. - มิ.ย. 2563

ปีที่นำเสนอ

6, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ ๔ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อ บูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3"

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู>แบบสะเต็มศึกษาโดยผFานกระบวนการสร>างสังคม แหFงการเรียนรู>ทางวิชาชีพในรายวิชาเคมีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต>ของประเทศไทย ในชFวงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส, ปีที่จัดทำ 3, 2023 PDF

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ผ่านกระบวนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) ในรายวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 1, 2021 PDF

การผลิตเครื่องสำอางจากสารประกอบกลุ่มเซลลูโลสจากเปลือกสะตอ (Production of Cosmetic by using of Cellulose compound from Stink Bean Peel), ปีที่จัดทำ 10, 2020 PDF

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบางโกระและตำบลช้างให้ตก จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 5, 2020 PDF

สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดจากเปลือกกล้วยหิน ส าหรับการตั้งต ารับโลชั่นสูตรผิวกระจ่างใส, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

การสกัดต่อคุณภาพของเพคตินจากเปลือกกล้วยในสภาวะที่เหมาะสม, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาส้มแขก, ปีที่จัดทำ 2018 PDF