เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

- ปีการศึกษา 2565/2

14120106 ชีวเคมี    มคอ.3 มคอ.5

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    มคอ.3 มคอ.5

4100417 สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4100102 เคมีสำหรับครู 2    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล