เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ  สารประกอบกลุ่มพอลิแซคคาไรด์  วิทยาศาสตร์ศึกษา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

0138  ด้านชีวเคมี
650142  กลุ่มวิทยาศาสตร์ศึกษา

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-