เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

เมื่อ 01 Oct 2021 22:17 น.

1. บทนำ
กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2564 ประเภทหัตถกรรม/สิ่งประดิษฐ์ วันที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1) เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและเป็นการพัฒนาการละเล่นในสมัยก่อนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสามารถนำมาเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธี