เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ปรีชา พังสุบรรณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นำคิด นำทำ นำทีม นำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ - สกุล

นายปรีชา พังสุบรรณ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2019

คุณวุฒิ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2005

คุณวุฒิ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 1997

ประวัติการฝึกอบรม

การประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบบน CiRA CORE

2020-10-14 - 2020-10-17

ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Practical to Machine Learning

2020-01-10 - 2020-01-13

ศูนย์วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Practical Introduction to Deep Learning

2019-11-18 - 2019-11-21

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2017-08-24 - 2017-08-25

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา