เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

1.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (Computer  Network)
2.ระบบเครือข่ายไร้สาย  (Wireless)
3.ความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber  Security)
3.Machine  Learning
4.Linux

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1.เครือข่าย,โครงข่าย  (networks)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-