เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.รัตติภรณ์ บุญทัศน์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวรัตติภรณ์ บุญทัศน์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สาธารณสุขศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2015

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

สาธารณสุขศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2011

ประวัติการฝึกอบรม

พัฒนาความรู้ศึกษาปัญหาสาธารณสุขที่กำลังระบาดในชุมชน

2023-08-28 - 2023-10-09

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจสุขภาพ
พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพจิตชุมชน

2023-09-22 - 2023-09-22

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมศึกษาดูงานกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยามนุษย์

2023-09-22 - 2023-09-22

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ขยับการเคลื่อนไหว ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อห่างไกลโรค NCDs และฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2023-07-16 - 2023-07-16

อบต.เกะรอ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567

2023-06-01 - 2023-06-03

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การศึกษาดูงาน เรื่อง การสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย สปา การดูแลผู้สูงอายุ และการบริหารด้านธุรกิจสุขภาพ

2023-05-04 - 2023-05-07

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และธุรกิจสุขภาพ
กิจกรรมอบรมการนวดฝ่าเท้า

2023-04-29 - 2023-04-30

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อบรมการใช้เครื่องมือ Digital เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยากศาสตร์และเทคโนโลยี Covid -19

2021-11-19 - 2021-11-19

-ไม่ระบุ-
อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

2021-11-09 - 2021-11-09

-ไม่ระบุ-
อบรมโครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

2021-06-29 - 2021-06-29

-ไม่ระบุ-
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

2018-08-02 - 2018-08-04

-ไม่ระบุ-
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ (Game Based Learning Techniques

2018-05-15 - 2018-05-20

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทำงาน รุ่นที่ 1

2018-05-07 - 2018-05-08

กองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

กองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา