เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

141202024 การดูแลสุขภาพและความงาม

141202011 ชุมชนศึกษาด้านสาธารณสุข    มคอ.3 มคอ.5

4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ    มคอ.3 มคอ.5

4107329 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

1107241 กายวิภาคและสรีรวิทยาเด็กปฐมวัยพื้นฐาน    มคอ.3 มคอ.5

141202024 การดูแลสุขภาพและความงาม

4107325 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก    มคอ.3 มคอ.5

4107218 การแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ    มคอ.3 มคอ.5

4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล