เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.รอมสัน หมาดมานัง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อ - สกุล

นายรอมสัน หมาดมานัง

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2019

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2011

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(การจัดการทรัพยากร)

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2007

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2023-06-21 - 2023-06-21

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ วช. และชมรมจริยธรรมวิจัยในคนประเทศไทย
อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Risk Profile) และจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2023-04-18 - 2023-04-19

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-

2022-05-24 - 2022-05-24

-ไม่ระบุ-
-

2022-05-23 - 2022-05-23

-ไม่ระบุ-
การตัดต่อวีดีโอผลิตสื่อด้วยมือถือ

2022-03-11 - 2022-03-11

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เจาะลึกสิ่งที่ควรรู้และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนกองทุนส่งเสริม ววน.

2022-02-23 - 2022-02-23

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การคิดเชิงระบบ

2020-02-28 - 2020-03-01

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

2020-02-19 - 2020-02-21

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ

2020-01-26 - 2020-02-01

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

2019-11-15 - 2019-11-16

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0

2019-10-19 - 2019-10-21

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เปิดบ้าน วช. 5G

2019-08-05 - 2019-08-05

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ