เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงเพื่อให้นักเรียน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ นำขยะไปใช้ประโยชน์ และรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน    บุคลากร    และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนเพ็ญศิริ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 13 มีนาคม 2563

รายละเอียด

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ จัดกิจกรรมโครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา    อำเภอเมือง    จังหวัดยะลา

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 15-16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมลด คัดแยก นำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ และรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทาง โดยสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคปัจจุบันมาใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนที่ปราศจากขยะอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนตลอดไป

กลุ่มเป้าหมาย

-    ชุมชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา    จำนวน    7    ชุมชน    
-    โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลลำพะยา    จำนวน    4    โรงเรียน    
-    อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม    จำนวน    21    คน

สถานที่ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 30 มิถุนายน - 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

4 ธ.ค. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ ชุมชนหลังวค. เทศบาลนครยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนชุมชนหลังวค.  เทศบาลนครยะลา

สถานที่ ณ ชุมชนหลังวค. เทศบาลนครยะลา

วันที่ดำเนินการ 4 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

21 พ.ย. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.สะเอะ จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  ม.6  ต.สะเอะ  จ.ยะลา

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 21 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

27 พ.ย. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.11 บ้านกำปงตือเงาะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  ม.11  บ้านกำปงตือเงาะ  ต.สะเตงนอก  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การจัดการน้ำเสียชุมชนโดยการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อ ใช้ในครัวเรือน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีองค์ความรู้ในการน้ำเสียชุมชนโดยสามารถสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน และสร้างความตระหนักในการจัดการของเสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  อาจารย์  บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม  และบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เยาวชน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา

สถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

อบรมการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อบต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย

ครู/ประชาชน

สถานที่ ณ อบต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

แกนนำชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้

สถานที่ อุโมงปิยมิตร 1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนบ่อน้ำร้อน

สถานที่ บ่อน้ำร้อน ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ