เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

รอมสัน หมาดมานัง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นฤมล ทองมาก, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, รัชดา บุญแก้ว, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่นำเสนอ

6, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, จุฑามาศ แก้วมณี, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, เมธิยา หมวดฉิม, รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่นำเสนอ

6, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม, รอมสัน หมาดมานัง, มารีนา ปาเซเลาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 (NSCIC 2022)

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ออนไลน์)

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, รัชดา บุญแก้ว, รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Proceedings of Suratthani Rajabhat University Conference 2019 International Conference on Multidisciplinary Research to Create Future Prospect (MRCFP) 12th-13th December 2019

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วิชิต เรืองแป้น , ผู้ร่วมเขียนบทความ รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The National and International Conference on Islamic Education and Education 9th December 2019

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วิชิต เรืองแป้น

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The National and International Confernce on Islamic Education and Education 9th December 2019

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน, ปีที่จัดทำ 9, 2023

การกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลด้วยเถ้าลอยอัดเม็ด, ปีที่จัดทำ 8, 2022

การผลิตไส้กรองจากเถ้าลอยเพื่อกำจัดเหล็กในน้ำบาดาล, ปีที่จัดทำ 8, 2021

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากขยะอินทรีย์ของผลิตผลทางการเกษตร, ปีที่จัดทำ 2019