เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

14120316 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ    มคอ.3 มคอ.5

4306102 วิธีวิทยาการวิจัยทางสิ่งแวดล้อมและสถิติ    มคอ.3 มคอ.5

4306103 สัมมนาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

14122222 การจัดการน้ำสะอาด    มคอ.3 มคอ.5

34122218 การจัดการน้ำเสียสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัด มลพิษน้ำ    มคอ.3 มคอ.5

14113246 การจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย    มคอ.3 มคอ.5

4306125 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล