เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวโรซวรรณา เซพโฆลาม

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2019

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2008

คุณวุฒิ

การศึกษาบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์-เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2004

ประวัติการฝึกอบรม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

2023-09-10 - 2023-09-14

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
กิจกรรมอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบของ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)

2023-08-25 - 2023-08-25

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเข้าร่วมอบรมทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ (Professional standards framework (PSF))

2023-08-24 - 2023-08-24

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ (สพค.ชต.) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน รุ่นที่ 1

2023-07-21 - 2023-07-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาแผนการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2023-05-30 - 2023-05-31

สวพ.ชต.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-04-22 - 2023-04-23

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กิจกรรม Workshop "ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย"

2013-03-18 - 2023-03-18

สวพ.ชต.
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่”

2023-03-02 - 2023-03-04

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การเป็นวิทยาการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

2023-02-28 - 2023-02-28

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การเป็นที่ปรึกษานักศึกษานำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ ๘ และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ ๑

2023-02-23 - 2023-02-23

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(Human Research Ethics)

2023-02-22 - 2023-02-23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การเป็นที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ ๒๒ นักศึกษาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท Oral Presentation

2023-02-18 - 2023-02-18

-ไม่ระบุ-
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย

2023-02-02 - 2023-02-03

สวพ.ชต.
การเป็นวิทยากรอบรมโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์

2023-01-16 - 2023-01-20

สวท. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเป็นวิทยากรอบรมโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร (การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา

2023-01-03 - 2023-01-03

โ่รงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา
การเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Virsual Summer School on Teacher Education ๒๐๒๒ เพื่อเข้าร่วมการสร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia

2022-10-03 - 2022-12-16

Universitas Pendidikan Indonesia
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย

2022-12-14 - 2022-12-16

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในหัวข้อ “การกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต”

2022-12-07 - 2022-12-07

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
การเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Virsual Summer School on Teacher Education ๒๐๒๒ เพื่อเข้าร่วมการสร้างความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan Indonesia

2022-08-26 - 2022-08-30

Universitas Pendidikan Indonesia
ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพประจำปี 2565 รุ่นที่ 34

2022-08-22 - 2022-08-26

คอวท.
อบรมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

2021-12-20 - 2021-12-24

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการพัฒนาส่งเสริมนักเรียนด้วยสะเต็มศึกษา

2021-03-06 - 2021-03-07

โรงเรียนสตรียะลา
ครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2020-11-30 - 2020-12-04

ห้องประชุมเวิ่งชาย ชั้น 3 อาคาร 20 และห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคาร 24
-

2020-11-14 - 2020-11-15

ห้องประชุมลู่หุ้ย ชั้น 6 ศูนย์บรรณศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเป็นผู้เชี่ยวชาญ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ : PLC) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2020-07-18 - 2020-07-19

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรม เรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงพื้นที่"

2020-07-15 - 2020-07-16

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมออนไลน์ เรื่อง IP Clearance and Freedom to operate สำหรับการวิจัยพัฒนาและธุรกิจนวัตกรรม"

2020-06-16 - 2020-06-16

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ศทป.อว.ม.อ.)
การอบรมออนไลน์เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล"

2020-06-10 - 2020-06-10

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรม “ An Informal conversation on approaches to publication-insights from an international perspective”

2020-06-04 - 2020-06-04

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร (แบบออนไลน์)

2020-06-02 - 2020-06-02

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมการใช้เครื่องมือจัดการสอนออนไลน์สู้วิกฤต COVID-19 สำหรับอาจารย์

2020-04-27 - 2020-04-30

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมปฎิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา