เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน ๕๘ คน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดชายแดนภาคใต้  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  ๕๘  คน

สถานที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น ๖ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเวิ่งชาย ชั้น ๓ อาคาร ๒๐ และห้องติงเซียง ชั้น ๒ อาคาร ๒๔

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕-๖  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่งชาย ชั้น ๓ อาคาร ๒๐ และห้องติงเซียง ชั้น ๒ อาคาร ๒๔

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียด

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔-๖

สถานที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

รายละเอียด

ด้วยโรงเรียนสตรียะลาได้กำหนดจัดค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้วยสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. สอวน. และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๘๓ คน และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๘ คน รวมนักเรียนทั้งหมด ๑๓๑ คน เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้เชิญอาจารย์เพื่อเป็นวิทยากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อดำเนินการการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดจัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ๑๐๑ ล โรงเรียนสตรียะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง  สสวท.  สอวน.    และ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  (SMT)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  ๘๓  คน    และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  (SMTE)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  ๔๘  คน    รวมนักเรียนทั้งหมด  ๑๓๑  คน  โรงเรียนสตรียะลา

สถานที่ หอประชุม ๑๐๑ ล โรงเรียนสตรียะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔

รายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูวิทยาศาสตร์พื้นที่  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) เรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 80 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ -

วันที่ดำเนินการ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 189 คน แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 102 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 87 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  189  คน  แยกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  102  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  87  คน

สถานที่ -

วันที่ดำเนินการ 20-24 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

โครงการพัฒนาแบรนด์และยกระดับกบ้าวฉาบของพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะสู่ตลาดออนไลน์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์สรรสร้างสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะ  จำนวน  100  คน

สถานที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ

วันที่ดำเนินการ 10-11 สิงหาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ดร. โรซวรรณา เซพโฆลาม และนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้บริการวิชาการและบูรณาการรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร (การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา

กลุ่มเป้าหมาย

ครู

สถานที่ โรงเรียนบำรุงศาสน์วิทยา

วันที่ดำเนินการ 3 มกราคม 2566

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา  อ.เจาะไอร้อง  จ.นราธิวาส

สถานที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธื 2566