เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดหรือเมือง

นครราชสีมา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์

ปีที่นำเสนอ

2, 2022

จัดโดย

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

7, 2021

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศศิธร พังสุบรรณ, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ, อลภา ทองไชย, ดาริกา จาเอาะ, ปัทมา พิศภักดิ์, ปาวีณา ดุลยเสรี, รูฮัยซา ดือราแม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอัลฮิกมะห์

ปีที่นำเสนอ

11, 2021

จัดโดย

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอัลฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ปีที่นำเสนอ

7, 2017

จัดโดย

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

โรซวรรณา เซพโฆลาม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่นำเสนอ

3, 2009

จัดโดย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานบนโลกของเรา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการสังเกตและทักษะการจ าแนกประเภทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ภายใต้สถานการณ์โควิด-1, ปีที่จัดทำ 2, 2023 PDF

สมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น, ปีที่จัดทำ 2, 2022 PDF

ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 4, 2021 PDF

ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 7, 2017 PDF

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ปีที่จัดทำ 7, 2009 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ, ปีที่จัดทำ 2020

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, ปีที่จัดทำ 3, 2020

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2020

เอกภพและการกำเนิดเอกภพ, ปีที่จัดทำ 2020

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1, ปีที่จัดทำ 11, 2021

สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 3, 2022

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา, ปีที่จัดทำ 3, 2022

การบูรณาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา, ปีที่จัดทำ 3, 2022

ทักษะการสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 3, 2022

การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้, ปีที่จัดทำ 3, 2022

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 3, 2022

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 3, 2022

การพยากรณ์อากาศ, ปีที่จัดทำ 3, 2022

ความหมายและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, ปีที่จัดทำ 9, 2022

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1, ปีที่จัดทำ 3, 2023