เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4100310 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

4100312 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4    มคอ.3 มคอ.5

1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4100313 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

1102404 คุรุนิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 2    มคอ.3 มคอ.5

4100209 สะเต็มศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

1110320 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล