เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

1.  การสอนวิทยาศาสตร์
2.  การสอนเคมี
3.  วิทยาศาสตรศึกษา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

กลุ่มศึกษาศาสตร์  (650142  วิทยาศาสตร์ศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

1.  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
2.  การวิจัยในชั้นเรียน
3.  การพัฒนาวิชาชีพครู