เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม "วิทย์พาเพลินกับแตรหรรษา" มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ สันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ 31 Mar 2021 21:40 น.

  บทนำ

         ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ สันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้เรื่อง สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (วิทย์พาเพลินกับแตรหรรษา) โดยดำเนินการในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

2. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

         1) เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานและเป็นการพัฒนาการละเล่นในสมัยก่อนเพื่อให้ คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสามารถนำมาเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

          2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธี

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

          3.1 วางแผนการดำเนินการ

          3.2 ลงพื้นที่ สถานที่ ตำบลบาโงฮารอ อำเภอลำใหม่ จังหวัดยะลา

          3.3 ดำเนินกิจกรรม ตัดต่อวีดีโอและจัดส่งที่ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา