เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับผิดชอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีการดำเนินการทำกิจกรรมดังนี้: 1) เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Hands-on activities) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 2) อบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 3) อบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อ เรื่อง สสาร 4) อบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อ เรื่อง แสง 5) อบรมเชิงปฏิบัติการทำสื่อ เรื่อง ระบบดาว 6) ในการจัดกิจกรรมการอบรมมีการแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม โดยมีวิทยากรดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี กลุ่มที่ 2 ดร.ศศิธร พังสุบรรณ กลุ่มที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง กลุ่มที่ 4 นางสาวฮายาตี ดือราแม กลุ่มที่ 5 นางสาวฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ กลุ่มที่ 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับประถทศึกษา  สาขาวิทยาศาสตร์  จำนวน  30  คน

สถานที่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

กิจกรรม STEM Education Fair ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม STEM ศึกษาของครูและนักเรียนผ่านการประกวดแข่งขัน นวัตกรรม/โครงการประเภทประดิษฐ์ ตามแนวทาง STEM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

สถานที่ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08:00 - 17:00 น

รายละเอียด

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายเเดนที่ 44 ( ค่ายพญาลิไท ) ภายใต้โครงการอบรมครูกองกำกับตำรวจตระเวนชายเเดน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา กิจกรรมที่จัด ได้แก่ อบรมครูกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน O-NET วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาาระดับชาติ 3) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านทางดาวเทียม (DLYV)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน

สถานที่ ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการวิเคราะห์โจทย์วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 O-net came 2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การฝึกวิเคราะห์โจทย์ข้อสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของนักเรียนชั้น ป.6 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาครูของครูชายแดนใต้ 2) เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 20 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ( O-net came 2020 ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคาร 24 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่จัด ได้แก่ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพัฒนาครูของครูชายแดนใต้ 2) เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคาร 24 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องของเล่นวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยแนวคิดในการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์คือ สนุก กระตุ้นความสนใจ จุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน ใช้อธิบายหลักวิทยาศาสตร์ได้ สามารถประดิษฐ์ได้เอง ปลอดภัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมในกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา  จำนวน  143  คน

สถานที่ ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ วันที่ 19 มกราคม 2563

รายละเอียด

กิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่อง พิชิตวิจัยเชิงทดลอง/R&D สู่การขอวิทยฐานะ คศ.3–คศ.4 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24–25 กรกฎาคม 2564 ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสและได้ความรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถขอและเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ 2) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนคาขอ และเขียนรายงานการเสนอขอตามแบบที่ กคศ.กาหนดให้ 3) เพื่อทราบเทคนิคและวิธีการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 4) เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ จุดบกพร่อง และสิ่งที่ควรต้องปรับปรุงรายบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  25  คน

สถานที่ อบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ดำเนินการ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด

ดำเนินงานโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพ ชีวิตและรายได้ของประชาชน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่สูงขึ้น โดยได้ดำเนินการจัดติว O-NET ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  44  (ค่ายพญาลิไท)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  1,399  คน  มีผู้เข้าร่วมติวในรูปแบบออนไซต์จำนวน  275  คน  จาก  32  โรงเรียน  และผู้เข้าร่วมติวในรูปแบบออนไลน์  จำนวน  1,124  คน  จาก  210  โรงเรียน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 16-20 มกราคม 2566

รายละเอียด

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area)เป็นโครงการที่พัฒนาและยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน STEM ศึกษาที่มีการใช้ Coding, IoT และ Al ในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้าน Coding, STEM, IoT และ Al และสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะในการใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด  5  รุ่น  มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม  ทั้งหมด  771  คน

สถานที่ โรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ดำเนินการ มีนาคม - มิถุนายน 2565