เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4211101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4204205 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1    มคอ.3 มคอ.5

4211102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4211103 ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4211106 มโนมติทางชีววิทยาและตัวแทนความคิด    มคอ.3 มคอ.5

4204207 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

4211108 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน    มคอ.3 มคอ.5

4204201 สัมมนาปัญหาและการวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4204206 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2    มคอ.3 มคอ.5

4204204 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน    มคอ.3 มคอ.5

4211104 การสอนวิทยาศาสตร์แนวคอนสตรัคติวิสต์และทฤษฎีการเชื่อมโยง    มคอ.3 มคอ.5

4204101 การสอนสะเต็มศึกษาตามบริบทท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

4204207 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล