เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สัสดี กำแพงดี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ - สกุล

นายสัสดี กำแพงดี

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การเงินและการธนาคาร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2011

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

บริหารธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2005

ประวัติการฝึกอบรม

2024-03-06 - 2024-03-07

-ไม่ระบุ-

2023-09-08 - 2023-09-09

-ไม่ระบุ-

2022-10-06 - 2022-10-06

-ไม่ระบุ-

2022-07-01 - 2022-07-02

-ไม่ระบุ-

2022-03-02 - 2022-03-03

-ไม่ระบุ-

2020-09-26 - 2020-09-28

-ไม่ระบุ-

2019-11-26 - 2019-12-01

-ไม่ระบุ-

2019-10-16 - 2019-10-18

-ไม่ระบุ-
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคคลากรสู่มืออาชีพ

2019-08-30 - 2019-08-31

คณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารระดับต้นสู่มืออาชีพ

2019-06-24 - 2019-06-28

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

2019-06-11 - 2019-06-14

ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ

2019-03-12 - 2019-03-15

-ไม่ระบุ-
การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

2018-04-30 - 2018-05-04

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2017-01-12 - 2017-01-22

-ไม่ระบุ-
โครงการพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนท่าสาป

2016-12-19 - 2016-12-27

คณะวิทยาการจัดการ
เดินทางไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย

2016-12-07 - 2016-12-09

คณะวิทยาการจัดการ

2016-12-02 - 2016-12-06

-ไม่ระบุ-
อบรมการซื้อขายหุ้น

2016-08-04 - 2016-08-05

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

2016-07-14 - 2016-07-14

คณะวิทยาการจัดการ

2016-06-16 - 2016-06-17

-ไม่ระบุ-
โครงการต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน

2016-06-01 - 2016-06-03

คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

2016-05-04 - 2016-05-04

คณะวิทยาการจัดการ