เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนากลุ่มให้เป็นกลุ่ม ผู้ประกอบการโอทอปที่มีความ สามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย

1.  คณะกรรรมการดำเนินโครงการ
2.กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน  3  จังหวัดชายแดนใต้
3.สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ศูนย์ผ้าบาติก ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 13 มค2561-4 มีนาคม 2561

รายละเอียด

โครงการ การพัฒนาและถายทอดองคความรูและนวัตกรรมสูกลุมอาชีพผามัดยอม ตำบล ทาสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาไดรับการอนุมัติใหดำเนินโครงการ โดยใชงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการกลุมอาชีพผามัดยอมในตำบลทาสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ใหมีรายไดสูงขึ้น 2. เพื่อใหผูเขารับการพัฒนามีความรูดานการบริหาร จัดการ การเงิน/การบัญชี การตลาด การหาชองทางการจัดจำหนาย การวางแผนการพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนเชิงกลยุทธ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่สูงขึ้น และ 3. เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน ใหไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุมแมบานที่รวมกลุมทำผามัดยอม

สถานที่ กลุมอาชีพผามัดยอม ตำบล ทาสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ นตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565