เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

Causal Factors Affecting Competitive Advantages of Community Enterprises Producing Processed Agricultural Products in the Three Southern Border Provinces, ปีที่จัดทำ 5, 2022 PDF

THE MODEL OF PRODUCT DEVELOPMENT FOR THE ELDERLY, THASAP SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT, YALA PROVINCE, THAILAND, ปีที่จัดทำ 5, 2022 PDF

CAPACITY DEVELOPMENT IN COMMUNITY ENTERPRISES WITH BUSINESS ALLIANCE, ปีที่จัดทำ 1, 2021 PDF

การพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ (ผ้ามัดย้อม)สู่การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน, ปีที่จัดทำ 1, 2020 PDF

พันธมิตรธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านทหารบกในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

ภาวะการณ์ลงทุนการค้าชายแดนของธุรกิจ SMEs ไทย พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาธุรกิจไม้ยางผละผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง., ปีที่จัดทำ 2018

ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและ รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของกำลังพล กองทัพภาคที่ 4 กองทัพบกไทย., ปีที่จัดทำ 2017 PDF

ผลการสังเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของกลุ่มแม่บ้านอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาแกน ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตนมถั่วเหลืองผสมนมแพะ : กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

ปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนากลุ่มกะลามะพร้าวบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การบริหารการเงิน, ปีที่จัดทำ 2017