เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่องทางติดต่ออื่น ๆ : อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th โทรศัพท์: 08 4196 8099 FB: https://www.facebook.com/Sirichai.Namburi LineID: sirichai.namburi Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=oC7_7yQAAAAJ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม